Horoscope Free API

Horoscope 3 days data


https://any.ge/horoscope/api/?sign=aquarius&type=daily&day=today&lang=en
  • sign : aquarius horoscope sign
  • type : daily
  • day : all | yesterday | today | tomorrow
  • lang : en | ge

Horoscope Name, Symbol, Dates sample data

Show Data

How to use JSON?

Php

PHP.NET json-decode

$url = "https://any.ge/horoscope/api/?sign=aquarius&type=daily&day=today";
$contents = file_get_contents($url);
$results = json_decode($contents,true); 
print_r($results);

Javascript

fetch(`https://any.ge/horoscope/api/?sign=aquarius&type=daily&day=today`)
.then(response => response.json())
.then(json => {
	this.data = json;
});