ვალუტის კურსი
Valutis Kursi

GEL exchange rate and any currency exchange rate

Play Store download App Store download

ინტერფეისი

მარტივი და მოსახერხებელია

ენები

აპლიკაციას აქვს ინგლისური და ქართული ენა

უფასო

აპლიკაციის გამოყენება შეგიძლიათ უფასოდ

გადაყვანა

გადაიყვანეთ ნებისმიერი ვალუტა ნებისმიერში

ვალუტის კურსი

Effortlessly convert currencies with Laris Kursi - the reliable app for accurate currency conversions. Download now and simplify your financial transactions!

Laris Kursi is the ultimate currency converter app designed to provide seamless and accurate currency conversion from Georgian Lari (GEL) to other currencies, and vice versa. Whether you're a frequent traveler, an international businessperson, or simply curious about exchange rates, Laris Kursi is the perfect companion to make quick and reliable currency conversions on the go.

Key Features:

Convert GEL to Any Currency: Laris Kursi supports an extensive list of global currencies, allowing you to effortlessly convert Georgian Lari to any desired currency within seconds. Stay up-to-date with the latest exchange rates and make informed decisions.

Convert Any Currency to GEL: Need to know the value of a foreign currency in Georgian Lari? Laris Kursi has you covered. Simply enter the amount in your desired currency, and the app will instantly calculate the equivalent value in GEL.

Real-Time Exchange Rates: Laris Kursi fetches real-time exchange rates from reliable sources, ensuring accurate and up-to-date currency conversions. No more worrying about outdated information or unreliable sources.

User-Friendly Interface: Laris Kursi boasts a clean and intuitive interface, making it effortless to navigate and use for anyone. The straightforward design allows for hassle-free currency conversions, even for those who are new to finance or traveling.

Customizable Settings: Tailor the app to your preferences by customizing the display options, decimal precision, and other settings. Laris Kursi ensures a personalized experience that suits your specific needs.

Offline Mode: Stay prepared even without an internet connection. Laris Kursi allows you to save exchange rates and perform conversions offline, ensuring uninterrupted access to crucial currency information wherever you are.

Laris Kursi is your reliable and efficient currency conversion tool, making it easy to stay on top of exchange rates and convert currencies accurately. Download the app today and streamline your financial calculations with ease!

Note: Laris Kursi provides reliable and accurate exchange rates, but it is always advisable to verify rates with official financial sources before making any transactions.

Currencies

USD, EUR, GBP, RUB, AED, AMD, AUD, AZN, BGN, BRL, BYN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EGP, HKD, HUF, ILS, INR, IRR, ISK, JPY, KGS, KRW, KWD, KZT, MDL, NOK, NZD, PLN, QAR, RON, RSD, SEK, SGD, TJS, TMT, TRY, UAH, UZS, AR, USD, EUR, GBP, RUR, CHF, TRY, UAH, CAD, AZN, AMD, KZT, SEK, NOK, DKK, AUD, JPY, AED, ILS, CZK, PLN, BGN, CNY, RON, MDL, NZD, BYN, INR, KWD, HUF, ZAR, SGD, HKD, KRW, QAR, SAR, BHD, MYR, JOD, THB, IDR, PHP, VND, PKR, MAD, MXN

ჩამოტვირთვა

... ...